Privacybeleid

Wie zijn wij

VeiligBouwen bvba is een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in diensten voor woningen. We maken EPC’s en plaatsbeschrijvingen en doen ook elektriciteitskeuringen en keuringen van stookolietanks, de laatste twee weliswaar via een onderaannemer.

De zaakvoerder van VeiligBouwen bvba is Jan Wouters; hij is tevens verantwoordelijk voor de gegevensbescherming binnen VeiligBouwen . Het bedrijf is gevestigd in de Prins Kavellei 114 in 2930 Brasschaat. Het btw-nummer is BE 0845.146.152.

Het adres van onze website is: https://veiligbouwenbvba.be.

VeiligBouwen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. VeiligBouwen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Welke persoonlijke data verzamelen we en waarom doen we dat

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • voor en achternaam;
 • adresgegevens woonst;
 • facturatieadresgegevens;
 • adresgegevens te keuren wooneenheid;
 • telefoonnummer en/of gsm-nummer;
 • e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (vb. in correspondentie of telefonisch);
 • overige gegevens betreffende de te keuren wooneenheid (plans, foto’s, …).

We verzamelen deze gegevens om de diensten te kunnen realiseren die jij van ons verwacht.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

VeiligBouwen heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze daarvoor toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders daarom aan om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wijn persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met VeiligBouwen, en dan verwijderen wij deze informatie.

Contactformulieren

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van “cookies” of gelijkaardige middelen.

Analytics

Hoelang we uw gegevens bewaren

VeiligBouwen bewaart jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • je te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren;
 • om diensten aan jou af te leveren;
 • om je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

De overheid verplicht energiedeskundigen om de gegevens die ze verzamelen om een EPC op te maken gedurende 10 jaar te bewaren!

Welke rechten heb je van je eigen gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je ook het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VeiligBouwen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jan@veiligbouwenbvba.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou
wel om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar minstens binnen vier weken, op jouw verzoek.

VeiligBouwen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Delen van persoonsgegevens met derden

VeiligBouwen verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VeiligBouwen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Sommige van onze diensten (keuren elektriciteit, keuren stookolietank) voeren we uit via onderaannemers. We bezorgen aan onze onderaannemers alle noodzakelijke gegevens om de gevraagde dienst te realiseren.

We verwachten van onze onderaannemers een privacybeleid met een niveau dat vergelijkbaar is met ons eigen privacybeleid.

Bijkomende informatie

Hoe we uw gegevens beschermen

VeiligBouwen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met jan@veiligbouwenbvba.be .

Geautomatiseerde besluitvorming

VeiligBouwen neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier over besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (vb. een medewerker van VeiligBouwen) tussen zit.

VeiligBouwen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Excel voor het bijhouden van tabellen met gegevens;
 • Microsoft Word voor het opmaken van documenten;
 • Microsoft Outlook voor e-mailcommunicatie;
 • SketchUp voor het opmaken van een 3D-tekening van een wooneenheid;
 • online-programma’s van de Vlaamse overheid voor het opmaken van:
  • EPC’s voor wooneenheden bij verhuur of verkoop;
  • EPC’s voor publieke gebouwen;
  • EPC’s voor kleine handelszaken;
  • EPC’s voor de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen.

De procedures die we hebben in geval van een gegevensinbreuk

Derden waar we gegevens van ontvangen